Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΜΕΛΕΤΕΣ
Η εταιρεία:

1) μελέτησε (εκπόνησε τις μελέτες σε όλα τα στάδια από την έκδοση των αδειών μέχρι την ένταξη στο επενδυτικό πρόγραμμα) και κατασκεύασε (μαζί με άλλους επενδυτές) τον δεύτερο μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό Αγκίστρου με την επωνυμία ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΙΙ, ισχύος Ν=650 KW. Η επένδυση εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας με προϋπολογισμό 910.000 € (310.000.000 δρχ) και έτυχε επιχορήγησης 45%. Το έργο ετέθη σε λειτουργία από τον Μάρτιο του 2002 και έκτοτε λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Σε β’ φάση έγινε η εγκατάσταση δεύτερης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος Ν=250 KW. Το έργο κατασκευάστηκε το 2005 και έκτοτε λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Το κόστος της νέας μονάδας ανήλθε στα 308.000 Ευρώ.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανήλθε στα 1.700.000 €. Φορέας όλης της επένδυσης είναι η ΥΗΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΙΙ Α.Ε., όπου η ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε. συμμετέχει σε ποσοστό 55%.

περισσότερα…

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η εταιρεία ορίστηκε :

 περισσότερα…