Δραστηριότητες

Αντικείμενο της εταιρείας είναι η ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ανάπτυξη έργων εξοικονόμησης ενέργειας και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους παραπάνω τομείς. Έμπειρο μελετητικό τμήμα της εταιρείας αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων τεχνικοοικονομικών μελετών κατά τη διάρκεια της αδειοδότησης ενώ σε συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία του εσωτερικού και του εξωτερικού κατασκευάζει, επιβλέπει και συντηρεί τις μονάδες παραγωγής.

Η εταιρεία διαθέτει αξιόλογη εμπειρία σε τεχνικά έργα και ικανά στελέχη μηχανικών και εξειδικευμένων συνεργατών και δραστηριοποιείται στα εξής πεδία:

 •Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
Η εταιρεία προσφέρει
υπηρεσίες συμβούλου σχετικά με ενεργειακές επενδύσεις σε  ενδιαφερόμενους επενδυτές, αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, την προετοιμασία φακέλων για την έκδοση αδειών και την παρακολούθηση της διαδικασίας, τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων,  ενεργειακών αναβαθμίσεων και έργων εξοικονόμησης ενέργειας.

 •Τομέας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Διερευνά το διαθέσιμο δυναμικό ΑΠΕ, εκπονεί μελέτες για την αδειοδότηση και τη βιωσιμότητα των έργων, κατασκευάζει ολοκληρωμένα έργα ή τμήματα αυτών εργολαβικά, υποβάλλει προτάσεις σε αναπτυξιακά προγράμματα στους τομείς των Υδροηλεκτρικών Έργων, των Φωτοβολταϊκών Πάρκων, και της Βιομάζας με εξειδίκευση στην αεριοποίηση.

Η συνολική ισχύς που της αντιστοιχεί ανέρχεται στα 2MW, ενώ σε φάση αδειοδότησης είναι άλλα 6,5MW, 6MW από τα οποία σε υδροηλεκτρικά και 0,5MW σε μονάδες βιομάζας.

diagramma_simmetoxon_orizon•Έρευνα.
Η εταιρεία συμμετέχει στα ερευνητικά προγράμματα INTERREG, SOUTH EAST EUROPE, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, με απώτερο στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στους τομείς που δραστηριοποιείται.